Informacja o danych osobowych dla gości obiektu

Apartamenty CENTRUM Zakopane

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH
Administratorem danych osobowych Gości obiektu Apartamenty CENTRUM Zakopane jest FHU JUKAPOL Paweł Januszek 34-500 Zakopane ul. Kościuszki 15 NIP: 736-101-26-14, wpisany do EDG nr 454/96 w Urząd Miasta i Gminy Zakopane..

§ 2. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI
Inspektor ochrony informacji jest dostępny pod adresem e-mail [email protected]

§ 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

Celem, dla których firma przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Obiekt jest:

 1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Obiekt w związku z poniesioną przez niego szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Obiektu,
 2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
 3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości apartamentów.

W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Obiekt przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Obiekt przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i innym osobom przebywającym na terenie Posesji.

§ 4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Obiekt jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Obiekt informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.

§ 5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
 2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
 3. urzędom administracji rządowej i lokalnej oraz urzędom podatkowym.
 4. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

§ 6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe:

 1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Obiektu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
 2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
 3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

§ 7. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Firmy. Ponadto, Firma udostępnia adres [email protected] za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

§ 8. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

§ 9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie hotelu jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Obiektowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

§10. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE
Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

§11. DOSTĘP
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości Obiektu Apartamenty CENTRUM Zakopane dostępna jest również na stronie internetowej www.jukapol.pl

 

Dyrekcja Apartamenty CENTRUM Zakopane